Listen

Mogelijke klimaatzaak

... min read

Milieudefensie heeft in januari 2024 gesteld dat ING onvoldoende verantwoordelijkheid neemt in het tegengaan van klimaatverandering. Ze hebben aangegeven mogelijk juridische stappen tegen ons te ondernemen. We hebben gereageerd, waarbij aangeven dat we vertrouwen hebben in onze klimaataanpak en hebben ons standpunt gegeven ten aanzien van de punten in hun brief. Hieronder vind je meer informatie.

FAQ

Wat willen ze en wat is onze reactie?

We zijn het eigenlijk over de meeste dingen met Milieudefensie eens. We zijn net zo bezorgd over het klimaat als zij en vinden ook dat er actie moet worden ondernomen om ervoor te zorgen dat we de wereldwijde opwarming van de aarde beperken tot 1,5 graden, zoals vastgelegd in het akkoord van Parijs. Ook zijn we het erover eens dat het een taak is van ons allemaal om de transitie naar een economie met weinig CO2-uitstoot te realiseren en dat wij als bank hierin een rol spelen. We hebben dus hetzelfde doel, maar zijn we het niet altijd eens over de beste manier om die doelen te bereiken.

We waarderen open discussies met alle stakeholders en hebben goede en constructieve gesprekken met Milieudefensie gevoerd, waar we dingen van hebben geleerd en die ons hebben geïnspireerd. Die dialoog zetten we graag voort. We hebben vertrouwen in onze aanpak voor klimaatactie en als het nodig is zullen we die ook in de rechtszaal uitleggen.

Eén: Milieudefensie vindt dat we ons klimaatbeleid moeten afstemmen op de doelstelling van maximaal 1,5graden uit het akkoord van Parijs. We zijn het daarmee eens en hebben ons niet alleen verbonden aan deze doelstellingen; we brengen ze ook in de praktijk. We waren een van de eerste banken die zich aan de klimaatdoelstellingen van Parijs hebben verbonden.

We streven ernaar de uitstoot van onze gebouwen en datacenters in 2030 met 70% te verlagen ten opzichte van 2019. Dat is veel meer dan Milieudefensie vraagt en we liggen goed op schema.

Maar de grootste impact kunnen we maken via de klanten die we financieren. Met onze Terra-aanpak, die is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten, stemmen we de CO2-intensiefste sectoren in onze kredietportefeuille af op de klimaatdoelstellingen van Parijs. En we passen onze aanpak regelmatig aan zodat we de laatste wetenschappelijke klimaatinzichten gebruiken.

We maken ook onderdeel uit van de Net-Zero Banking Alliance, een initiatief van de Verenigde Naties. Hierbij hoort de toezegging om krediet- en beleggingsportefeuilles af te stemmen op routes om in 2050 of eerder netto-nul uitstoot te bereiken.

Twee: Milieudefensie wil dat we onze totale uitstoot met een absoluut percentage van 48% verlagen. Dat is de totale reductie die wereldwijd moet worden gerealiseerd om de doelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs te halen.

Wij hebben een op wetenschap gebaseerde aanpak per sector. Als we winning van olie en gas financieren, reduceren we onze leningen en daarmee de emissies die we financieren van olie- en gasproductie met 50% Co2e in 2030, vergeleken met 2019, in absolute zin. Maar voor de meeste sectoren richten we ons op het verminderen van de intensiteit van de emissies van de daadwerkelijke activiteiten die we financieren, zoals het aantal gram CO2 per gereden kilometer voor autoproductie. Wij denken dat dit een accurate en effectieve aanpak is, in lijn met het Parijs-akkoord.

En drie: Milieudefensie wil dat we van al onze grote zakelijke klanten een goed klimaatplan verlangen en stoppen met de kredietverlening aan bedrijven die hier niet binnen een jaar aan voldoen.

Wij vinden het ook belangrijk om te weten wat onze klanten doen. Daarom hebben we klimaatgegevens over onze grootste en relevantste klanten verzameld en gebruiken we die ook al bij onze besluitvorming.

Ze willen ook dat we stoppen met de kredietverlening aan bedrijven die op welke manier dan ook betrokken zijn bij de ontwikkeling van nieuwe olie- en gasvelden. We zijn al in 2022 gestopt met de gerichte financiering van nieuwe olie- en gasvelden, op basis van nieuwe informatie van het Internationaal Energieagentschap dat nieuwe velden niet nodig zijn.

Ongeveer 80% van de wereld gebruikt nog steeds energie afkomstig uit fossiele brandstoffen voor verwarming, koken, vervoer en elektriciteit. Dit percentage zal slechts geleidelijk omlaag gaan naarmate er nieuwe energiebronnen beschikbaar komen. Daarom pleiten de Verenigde Naties ervoor om op een ‘eerlijke, ordelijke en rechtvaardige manier’ af te stappen van fossiele brandstoffen, dus niet van de ene op de andere dag.

Waarom hebben we vertrouwen in onze klimaataanpak?

Duurzaamheid is een kernonderdeel van de strategie van ING en we hebben hierin de afgelopen jaren vooropgelopen met veel belangrijke stappen.

We waren een van de eerste grote internationale banken die zich aan de klimaatdoelstellingen van Parijs hebben verbonden en we hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van een gedetailleerde en wetenschappelijke aanpak om financiering af te stemmen op de doelstelling van netto-nul uitstoot in 2050 uit het akkoord van Parijs. Dat is precies wat we doen voor de meest CO2-intensieve onderdelen van onze portefeuille.

Ook bij andere mijlpalen waren we een van de eerste grote internationale banken. We brengen de financiering van kolencentrales tegen 2025 terug naar bijna nul. Naar aanleiding van publicaties van het Internationaal Energieagentschap hebben we besloten om geen financiering meer te verstrekken voor nieuwe olie- en gasvelden en om onze leningen voor olie- en gaswinning richting 2040 versneld af te bouwen. En naar aanleiding van de oproep van de internationale gemeenschap op de COP28 in Dubai om de capaciteit van duurzame energie te verdrievoudigen, streven we er ook naar om nieuwe kredietverlening voor duurzame energieopwekkingen tegen 2025 ten opzichte van 2022 te verdrievoudigen naar jaarlijks €7,5miljard.

Belangrijk om te vermelden: de samenleving is in transitie naar een economie met weinig CO2-uitstoot, maar op dit moment is ongeveer 80% van de energie die we wereldwijd gebruiken nog steeds afkomstig van fossiele brandstoffen. Dus hoewel we veel duurzame activiteiten financieren, financieren we er nog altijd meer die dat niet zijn. Dat is een reflectie van de huidige wereldeconomie.

Wat zijn de volgende stappen?

We hebben met een brief (zie boven) gereageerd op Milieudefensie. Ze hebben eerder aangegeven dat ze juridische stappen zouden ondernemen als we niet aan hun wensen zouden voldoen. Dat zou leiden tot een procedure die jaren kan duren. We weten niet wat ze in dat geval juridisch gaan eisen en we kunnen alleen maar speculeren over wat de uitkomst van een dergelijke zaak zou zijn, want er is geen precedent. Hoe dan ook, ING zal zich blijven inzetten en stappen zetten in onze klimaataanpak.

Informatie over onze aanpak voor klimaatactie

Verdere bronnen:

Back to top